Podłoże genetyczne nowotworów skóry

   
      Nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi człowieka – stanowią aż 30% wszystkich złośliwych nowotworów wśród rasy białej. Raki podstawnokomórkowe i płaskonabłonkowe skóry są rozpoznawane każdego roku u ponad miliona osób na całym świecie. Najgroźniejszym rakiem skóry jest niewątpliwie czerniak – który stanowi około 2% nowotworowych zmian skórnych. Wywodzi się on z komórek melanocytarnych. Na rozwój nowotworów skóry mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Nowotwory skóry są łatwe do obserwowania ze względu na swoją lokalizację – dlatego tak ważne są kampanie na rzecz świadomości i zwiększenia wiedzy na temat czerniaka i innych nowotworów skóry. Miesiącem Świadomości Nowotworów Skóry jest maj.Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory skóry.

   Winę za nowotwory skóry przypisuje się przede wszystkim nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nowotworzeniu sprzyja bardzo jasna karnacja, piegi, jasne włosy, skłonności do oparzeń słonecznych, oraz liczne znamiona barwnikowe. Szczególnie szkodliwe są krótkie, bardzo intensywne okresy ekspozycji na promieniowanie słoneczne – zwłaszcza kiedy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Także liczne poparzenia w dzieciństwie mogą nasilać ryzyko wystąpienia raka skóry (w tym czerniaka) w życiu dorosłym.

   Wiek wydaje się mieć istotny wpływ w przypadku rozwoju raka płaskonabłkonkowego i podstawnokomórkowego skóry – częstość zachorowania rośnie wykładniczo wraz z wiekiem. Średnia zachorowania na czerniaka wynosi 53 lata i jest stosunkowo niska w porównaniu do innych nowotworów złośliwych. W przypadku czerniaka nie obserwuje się wykładniczego wzrostu zachorowalności wraz z wiekiem. Zdecydowanie częściej chorują mężczyźni – aż o 67% częściej niż kobiety. Przeżywalność także jest zdecydowanie gorsza u mężczyzn niż w przypadku kobiet.
Mimo, iż nowotwory skóry - jak sama nazwa wskazuje występują przede wszystkim w obrębie skóry, to czerniak złośliwy może umiejscowić się także w niektórych przypadkach w obrębie błony przewodu pokarmowego, w gałce ocznej, a nawet w mózgu.

     Przypuszcza się, że w patogenezie czerniaka udział ma zarówno ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe A (UVA) jak i B (UVB). Osoby, które w ciągu życia narażone były na liczne oparzenia słoneczne mają podwyższone ryzyko zachorowalności na raka skóry. Także korzystanie z solariów podwyższa to ryzyko. Promieniowanie UV powoduje liczne zmiany w materiale genetycznym - komórki zaczynają mutować. Marketami podwyższonego ryzyka są także liczne znamiona dysplastyczne skóry.

    Badania potwierdziły także, że stan hipoksji może mieć związek z rozwojem czerniaka skóry. Stan niedotlenienia wpływa na liczne procesy tj. immunosupresja, czy angiogeneza. Łagodna hipoksja indukuje ścieżkę przeżycia z udziałem czynnika HIF-1, co zapobiega starzeniu się melanocytów, a co za tym idzie – sprzyja nowotworzeniu. Częstym onkogenem aktywowanym w komórkach czerniaka jest BRAF, który stymuluje aktywację czynnika HIF-1, co z kolei zwiększa szanse na przeżycie komórek w warunkach hipoksji. Takie zmutowane komórki, które posiadają mutacje w BRAF mają znacznie większe szanse na przeżycie. Mutacje w BRAF są często identyfikowane w komórkach znamion barwnikowych.

Czynniki genetyczne.
 
   Około 10% czerniaków ma podłoże dziedziczne. Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rodzinną postać czerniaka pozwoliła na lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych tej choroby. W około połowie przypadków rodzinnego czerniaka stwierdza się obecność mutacji z jednym z dwóch genów: CDKN2A i CDK4. Pierwszy z nich koduje dwa produkty, które odpowiadaj ą za hamowanie postępu cyklu komórkowego. Także mutacje w genach naprawy uszkodzeń DNA predysponują do zachorowalności na różne nowotwory skóry. Są to tzw. geny XP. Osoby posiadające wadliwe geny XP chorują przede wszystkim na płaskonabłonkowe nowotwory skóry oraz na czerniaka – i to zazwyczaj w młodym wieku.

    Kolejnym genem, który ma związek z dziedziczna postacią raka skóry jest MC1R – receptor melanokortyny. Wykazano ścisły związek pomiędzy różnorodnością genetyczną w obrębie MC1R a pigmentacją skóry i włosów. Okazuje się, że u osób, u których receptory melanokortynowe uległy mutacji i zaburzona jest reakcja polegająca na zwiększonym wytwarzaniu melanokortyny w odpowiedzi na ekspozycje na słońce i tym samym bardziej dotkliwe w ich przypadku jest uszkodzenie DNA indukowane promieniami UV, ryzyko zachorowania na czerniaka jest wyższe. Osoby takie będą trudno się opalały, będą miały skłonności do oparzeń słonecznych.

   W przypadku czerniaka złośliwego często obserwuje się także mutacje w genie TP53. Jest to gen supresorowy, który koduje białko mające udział w kontroli podziałów komórkowych oraz w naprawie uszkodzonego DNA. Mutacje w obrębie tego genu prowadzą do utraty funkcji pełnionych przez to białko. Mutacje TP53 powstają zarówno w obrębie znamion, jak i na skórze niezmienionej, ale wystawianej długotrwale na działanie promieniowania UV. Mutacje w obrębie TP53 stwierdza się w wielu nowotworach.

    U pacjentów chorych na czerniaka potwierdzono także zmianę ekspresji genów związanych z przekazywaniem sygnałów (szlak kinazMAPK/ERK), apoptozą, w genach: NRAS, BRAF, RHOC, KIT, APAF1, CCND1, CDKN1A, CDKN2A, BCL6, a także w genach kodujących czynniki transkrypcyjne, np. AP1. Z rakiem skóry powiązano również mutacje w obrębie onkogenów NRAS (należą do rodziny genów kodujących tzw. białko G – guanozynotrifosfatazę GTPazy [29]) i BRAF (gen kodujący domenę kinazy serynowo-treoninowej,kluczowego składnika ścieżki sygnałowej MAPK). Spośród ogólnej liczby nowotworów złośliwych mutacje w tych genach spotyka się w ponad 50% przypadków. Mimo iż mutacje w obrębie genu BRAF są powszechne w czerniaku oraz znamionach barwnikowych,to rola promieniowania UV w uszkodzeniach BRAF wciąż nie jest do końca jasna.

Leczenie i zapobieganie.

    Najlepszą ochroną przed rakiem skóry jest rozważne korzystanie z promieni słonecznych. Osoby, które posiadają dużą liczbę znamion barwnikowych i znamion dysplastycznych powinny regularnie badać się u dermatologa. Jeśli w rodzinie wystąpiły przypadki czerniaka – zaleca się badania skóry co najmniej raz na pół roku. W przypadku nowotworów skóry pojawiających się w rodzinie warto wykonać testy genetyczne, które pomagają w oszacowaniu ryzyka zachorowania w przyszłości.

   Warto mieć na uwadze, że rak skóry wykryty w wczesnym stadium jest niemal całkowicie wyleczalny. W przypadku, kiedy nie doszło do powstania przerzutów - zazwyczaj wystarczy chirurgiczne usunięcie zmian zmienionych nowotworowo. Jeśli rak przemieścił się do okolicznych węzłach chłonnych – należy je wyciąć. Niestety – gdy dojdzie do rozsiania nowotworu po całym organizmie – szanse na 5 letnie przeżycie są niewielkie i wynoszą około 10%. Dlatego tak ważna jest profilaktyka czerniaka!

Źródła:
  • Kapka-Skrzypczak L., Dudra-Jastrzębska M., Czajka M., Raszewska-Famielec M., Popek S., Sawicki K., Kruszewski M., „Charakterystyka kliniczna oraz molekularne podstawy nowotworów skóry”, Hygeia Public Health, 2014, 49(1):39-45,
  • Mary S. Brady, MD; Aradhana Kaushal, MD; Christine Ko, MD; Keith Flaherty, MD, „Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry",
  • Olbryt M., „Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry”, Postępy Hig. Med. Dośw., 2013, 67: 413-432.Nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi człowieka – stan…

Nowsza Starsza